Ε.Δ.Σ.Π.Υ.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας (Ε.Δ.Σ.Π.Υ.) 

Η Κύπρος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής της Υγείας (Ε.Δ.Σ.Π.Υ.) από το 1995. Το Δίκτυο αυτό λειτουργεί υπό την αιγίδα τριών Διεθνών Οργανισμών: της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με τις αρχές τους, η ανάπτυξη προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, όχι μόνο στον σχολικό χώρο, αλλά και γενικότερα στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, αποτελεί τη σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο για την πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας αποτελεί καρπό συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και του Υπουργείου Υγείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση και προαγωγή της σωματικής, της ψυχικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών, άλλων μελών του προσωπικού του σχολείου και κατ’ επέκταση της ευρύτερης κοινότητας με ενσωμάτωση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Κάθε κύκλος του προγράμματος διαρκεί δύο χρόνια. Πολιτική του προγράμματος είναι η επιλογή ενός κοινού παγκύπριου θέματος το οποίο κάθε σχολείο μελετά μέσα από τη δική του σκοπιά. Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, το κάθε σχολείο που λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα ετοιμάζει το σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους σχετικά με το επιμέρους θέμα που έχει επιλεγεί, καθώς και τις δραστηριότητες οι οποίες θα υλοποιηθούν.

Το κύριο θέμα μελέτης του προγράμματος ΕΔΣΠΥ για τη διετία 2020-2022 είναι: «Αγχώδεις διαταραχές των Κυπρίων εφήβων». Η επιλογή του θέματος έγινε μετά από παρατηρήσεις παιδαγωγών για ύπαρξη γενικευμένου άγχους στους/στις Κύπριους μαθητές/τριες, ειδικά αναφορικά με τη σχολική τους επίδοση. Tο σχολικό άγχος ενισχύθηκε αναπόφευκτα και από την παρουσία της πανδημίας της Covid-19. Το πρόγραμμα ΕΔΣΠΥ, συνεργαζόμενο και με άλλους φορείς όπως το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και άλλους, στοχεύει όπως οι νέοι μας:
  • Συνειδητοποιήσουν αν ταλαιπωρούνται από κάποιου είδους αγχώδη διαταραχή, είτε αυτοί οι ίδιοι είτε άλλα κοντινά τους πρόσωπα
  • Μπορέσουν να αυτοβοηθηθούν ή να αλληλοβοηθηθούν για να ξεπεράσουν τις αγχώδεις διαταραχές τους
  • Γνωρίσουν την ύπαρξη υποστηρικτικών δομών και προγραμμάτων τα οποία λειτουργούν στην Κυπριακή πολιτεία και παρέχουν στήριξη και βοήθεια σε νέους με αγχώδεις διαταραχές.
Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας και σε αυτό συμμετέχουν έντεκα (11) Γυμνάσια και δώδεκα (12) Λύκεια.

Επιπρόσθετα, για τη σχολική χρονιά 2021-2022 σε κάποια από τα Γυμνάσια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΔΣΠΥ εφαρμόζεται πιλοτικά για πρώτη φορά φέτος το προληπτικό πρόγραμμα «Προληπτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Σχολικού Συστήματος». Το πρόγραμμα αποτελεί καρπό συνεργασίας του ΥΠΠΑΝ και συγκεκριμένα της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΕΑΥΠ), της Διεύθυνσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών καθώς και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ). Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν για φέτος πιλοτικά δέκα (10) Γυμνάσια, δύο (2) ανά επαρχία.

Το πρόγραμμα «Προληπτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Σχολικού Συστήματος» παρέχεται από εγγεγραμμένους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, εξειδικευμένους και με εμπειρία στο αντικείμενο, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Πρόληψης ή Εξαρτήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη ή αναχαίτηση της χρήσης ουσιών και άλλων επιβλαβών υμπεριφορών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση να:<
  • Αναγνωρίζουν ψυχοπιεστικούς παράγοντες και παράγοντες επικινδυνότητας ως προς τη χρήση ουσιών
  • Αναγνωρίζουν και να εκφράζουν συναισθήματα
  • Αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν δεξιότητες επικοινωνίας και αυτοεπιβεβαιωτικής συμπεριφοράς
  • Κατανοούν τους μύθους και τις αλήθειες σχετικά με τις ουσίες
  • Έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις πηγές βοήθειας στην κοινότητα
Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την ΕΑΥΠ σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας.

Ενημέρωση

ΘέμαΑρχείο
Έναρξη δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προαγωγής της Υγείας «ΕΔΣΠΥ» για τη σχολική χρονιά 2022-2023