Βιολογία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής επαρκούς εκπαίδευσης στον τομέα των Φυσικών Επιστημών, στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι περισσότερο από προφανής. Ειδικότερα, η αλματώδης πρόοδος των Βιολογικών Επιστημών, που επιτελείται τις τελευταίες δεκαετίες, πέρα από μια απλή συσσώρευση γνώσεων που προκαλεί συνεχείς αναθεωρήσεις της εικόνας που έχουμε για το φαινόμενο της ζωής, έχει επιφέρει μια πραγματική επανάσταση στους τομείς της σύγχρονης βιοϊατρικής και βιοτεχνολογίας. Θετική απόρροια αυτών των επιτευγμάτων αποτελεί η συνεχής βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, ο αγώνας για μια ορθολογιστική αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, ο πόλεμος κατά του υποσιτισμού κ.ά.. Προβάλλει όμως ταυτόχρονα, το ίδιο έντονα και επιτακτικά, και ο προβληματισμός για τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, για το περιβάλλον, την υγεία αλλά και για αυτή την ίδια την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, από ενδεχόμενες ανεξέλεγκτες πρακτικές εφαρμογές των βιολογικών επιτευγμάτων. Όλα αυτά καταδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους οι Βιολογικές Επιστήμες θα πρέπει να αποτελούν σήμερα την αιχμή του δόρατος, στην προσπάθεια για τη δημιουργία του επιστημονικά εγγράμματου αλλά και ευαισθητοποιημένου στα σύγχρονα προβλήματα, δημοκρατικού πολίτη της Κύπρου.

Η Βιολογία μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς και γενικά τα φαινόμενα της ζωής στα πιο κάτω 10 επίπεδα:
 • Μόριο
 • Κύτταρο
 • Ιστός
 • Όργανο
 • Σύστημα Οργάνων
 • Οργανισμός
 • Πληθυσμός
 • Βιοκοινότητα
 • Οικοσύστημα
 • Βιόσφαιρα
Η διδασκαλία της Βιολογίας, στοχεύει σήμερα, να οδηγήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες, μέσα από μια διαθεματική διερεύνηση του ζωντανού κόσμου, πέρα από το κλασικό γνωσιολογικό επίπεδο, στην απόκτηση ενός ενιαίου συνόλου βασικών γνώσεων και απαραίτητων δεξιοτήτων, και μιας ολιστικής αντίληψης των Βιολογικών Επιστημών.

Η μελέτη της Βιολογίας προσφέρεται ακόμη σαν ένα άριστο εργαλείο καλλιέργειας της κριτικής σκέψης μέσα από:
 • την παρατήρηση φαινομένων
 • το προβληματισμό και τη διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων
 • το σχεδιασμό και την εκτέλεση πειραματικών προσεγγίσεων
 • την καταγραφή, αξιολόγηση και ανάλυση μετρήσεων
 • την παρουσίαση δεδομένων
 • την υποστήριξη ή απόρριψη αρχικών υποθέσεων
 • τη διατύπωση συμπερασμάτων, γενικεύσεων και προβλέψεων
 • την ετοιμότητα αναζήτησης και ανάπτυξης εναλλακτικών θεωριών με την αξιοποίηση επιπρόσθετων επιστημονικών δεδομένων.
Η διδασκαλία της Βιολογίας, αποτελεί ακόμη, ασφαλή οδό ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας του συναισθηματικού κόσμου αλλά και άριστο μέσο για την υιοθέτηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που θα καταστήσουν το νεαρό άτομο, τον αυριανό, ελεύθερα και κριτικά σκεπτόμενο, ενεργό και δημιουργικό ευρωπαίο πολίτη της Κύπρου του 21ου αιώνα.

Η ιστοσελίδα της Βιολογίας αποτελεί πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων, και συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες και υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος στις διάφορες τάξεις.

Η δική σας συμμετοχή και συνεργασία με εκπαιδευτικό υλικό, ιδέες, έρευνες –δραστηριότητες, παρουσιάσεις, είναι σημαντική για το συνεχή εμπλουτισμό και αναβάθμιση της ιστοσελίδας. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μέσα από την «επικοινωνία» και παρακαλείστε να αποστείλετε αξιόλογες εργασίες για να φιλοξενηθούν στον ανάλογο ιστοχώρο.